0
Danh mục sản phẩm

Cờ lê điếu chữ T JTC

3655
Cờ lê - Mỏ lết JTC
JTC
Còn hàng
(Đang cập nhật ...)
QR code cho sản phẩm Cờ lê điếu chữ T JTC
Model Thông số kỹ thuật Đơn giá Số lượng
3655 Cờ lê điếu chữ T 8mm x 300L 1₫
3656 Cờ lê điếu chữ T 9mm x 300L 1₫
3657 Cờ lê điếu chữ T 10mm x 300L 1₫
3658 Cờ lê điếu chữ T 11mm x 300L 1₫
3659 Cờ lê điếu chữ T 12mm x 300L 1₫
3660 Cờ lê điếu chữ T 13mm x 300L 1₫
3661 Cờ lê điếu chữ T 14mm x 300L 1₫
3662 Cờ lê điếu chữ T 17mm x 300L 1₫
3631 Cờ lê điếu chữ T đầu lắt léo 8mm x 320L 1₫
3632 Cờ lê điếu chữ T đầu lắt léo 10mm x 320L 1₫
3633 Cờ lê điếu chữ T đầu lắt léo 11mm x 320L 1₫
3637 Cờ lê điếu chữ T đầu lắt léo 8mm x 450L 1₫
3638 Cờ lê điếu chữ T đầu lắt léo 10mm x 450L 1₫
3663 Cờ lê điếu chữ T đầu lắt léo 11mm x 450L 1₫
3665 Cờ lê điếu chữ T đầu lắt léo 8mm x 600L 1₫
3644 Cờ lê điếu chữ T đầu lắt léo 10mm x 600L 1₫
3645 Cờ lê điếu chữ T đầu lắt léo 11mm x 600L 1₫
3634 Cờ lê điếu chữ T đầu lắt léo 12mm x 320L 1₫
3635 Cờ lê điếu chữ T đầu lắt léo 13mm x 320L 1₫
3636 Cờ lê điếu chữ T đầu lắt léo 14mm x 320L 1₫
3640 Cờ lê điếu chữ T đầu lắt léo 12mm x 450L 1₫
3641 Cờ lê điếu chữ T đầu lắt léo 13mm x 450L 1₫
3664 Cờ lê điếu chữ T đầu lắt léo 14mm x 450L 1₫
3646 Cờ lê điếu chữ T đầu lắt léo 12mm x 600L 1₫
3647 Cờ lê điếu chữ T đầu lắt léo 13mm x 600L 1₫
3648 Cờ lê điếu chữ T đầu lắt léo 14mm x 600L 1₫
3651 Cần siết chữ T 1/2” Dr. x 320L 1₫
3652 Cần siết chữ T 1/2” Dr. x 600L 1₫
3666 Cần siết chữ T 3/8” Dr. x 320L 1₫
3667 Cần siết chữ T 3/8” Dr. x 600L 1₫

Tổng tiền:

Cờ lê điếu chữ T  
Model  Kích thước
mm
3655 8mm x 300L
3656 9mm x 300L
3657 10mm x 300L
3658 11mm x 300L
3659 12mm x 300L
3660 13mm x 300L
3661 14mm x 300L
3662 17mm x 300L
   
   
   
  Cờ lê điếu chữ T đầu lắt léo
Model  Kích thước
mm
3631 8mm x 320L
3632 10mm x 320L
3633 11mm x 320L
3637 8mm x 450L
3638 10mm x 450L
3663 11mm x 450L
3665 8mm x 600L
3644 10mm x 600L
3645 11mm x 600L
3634 12mm x 320L
3635 13mm x 320L
3636 14mm x 320L
3640 12mm x 450L
3641 13mm x 450L
3664 14mm x 450L
3646 12mm x 600L
3647 13mm x 600L
3648 14mm x 600L
   
 
Hotline: 0911980085